Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter, Föreningen Sveriges Jägare, FSJ

Denna dag, 2021-07-01, har följande policy upprättats för Föreningen Sveriges Jägare.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR,  och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig i ditt medlemskap i FSJ. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal om personlig assistans. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att säkerställa att vi fullgör våra skyldigheter i enlighet med avtal. I varje sammanhang där dina personuppgifter lämnas ut får du mer specificerad information och ditt samtycke inhämtas.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig,

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida eller sociala media
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@livihop.se

Skulle du uppleva att FSJ inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand.

Kontakt med tillsynsmyndighet

Du har alltid möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Datainspektionen kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se.

Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt medlemskapet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning.

Ansvar

Föreningen Sveriges Jägare är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

medlem@fsj.nu