Föreningen Sveriges Jägare (FSJ): Policy för utfasning av blyammunition

Bly är ett giftigt ämne som under hundratals år använts i ammunition. Men blyets giftighet gör också att det är en stor hälsorisk, både för människor och djur. Årligen dör runt en miljon vattenfåglar i Europa av blyförgiftning. EU har beslutat att fasa ut all blyanvändning inom unionen inom de närmaste åren och det innefattar också bly i ammunition.

Föreningen Sveriges Jägare (FSJ) inser miljöproblemet med bly som sprids via ammunition, men anser att avvecklingen av sådan ammunition måste ske på ett klokt sätt som inte skapar stora problem för jägarna och jakten. Det är därför viktigt att avvecklingen sker under en rimlig övergångsperiod, i samarbete med jägarna och jägarorganisationerna.

Det är också mycket viktigt att övergångsperioden till blyfri ammunition för de olika typerna av jakt och annat skytte sker med förutsägbara steg i processen. Fullgoda ammunitionsalternativ måste finnas att tillgå innan beslut om förbud mot blyad ammunition vinner laga kraft.

 • FSJ anser att EU:s förordning mot bly är en god föresats, men att förbudet under nuvarande omständigheter blir forcerat och därmed riskabelt. Det finns flera olösta problem med en övergång till blyfri ammunition. Dessa måste lösas under en övergångsperiod, med lämpliga övergångsbestämmelser, innan ett slutligt förbud kan införas.
 • Vid avvecklingen är det mycket viktigt att skilja på bly i hagel och bly i kulammunition. Detta är två processer och de bör behandlas som sådana.
 • FSJ anser att ny, blyfri ammunition helst skall fungera också i äldre vapen. Priset på ammunitionen måste dessutom bli acceptabelt, så att varken jakt eller övningsskytte påverkas negativt.

Bly i hagelammunition

EU-kommissionen har beslutat om ett förbud för användning av blyhagel i eller inom hundra meter från en våtmark. Förbudet kommer gälla från den 16 februari 2023.  Definitionen av våtmark i de nya EU-reglerna innebär att större områden omfattas än i det nu gällande svenska förbudet. Med EU:s nuvarande definition av våtmarker inkluderas i princip alla våra jaktmarker. I praktiken innebär det att blyhagel kommer att bli omöjliga i hela riket.

 • FSJ accepterar ett förbud mot blyammunition i våtmarker, givet att definitionen av våtmarker noga definieras och baseras på en rimlig syn på vad som för svenska förhållanden kan anses som våtmark.

EU-förbudet omfattar även medhavande av hagelammunition vid skjutning i våtmarker, eller på väg till eller från skjutning i våtmark. I förbudet föreslås att jägaren för att gå fri ska kunna bevisa att hagelpatroner innehållande bly inte är tänkta att användas i våtmarker.

 • Enligt förordningen skall alltså omvänd bevisbörda gälla. FSJ anser att denna omvända bevisbörda måste ändras för att vara i linje med svensk rättspraxis och grundlag. I Sverige är man oskyldig till motsatsen bevisats.

Bly i kulammunition

När det gäller blyförbud i kulammunition finns det redan idag blyfria kulor för de flesta grova kulkalibrar, med varierande prisnivå. Patroner i 6,5×55 kommer också klassas som klass 1.

 • FSJ anser att den föreslagna övergångstiden på 18 månader är för kort och bör ligga på 5 år.
 • Det finns också en diskussion om bly i kulkalibrar mindre än 5,6 mm och kantantänd ammunition (t.ex. .22 LR). Här föreslås en övergångstid på fem år, vilket FSJ accepterar. Detta under förutsättning att fullgoda alternativ utvecklats när ett sådant förbud träder i kraft.

Övriga synpunkter

 • När det gäller vapen tillverkade före 1985, som blir obrukbara efter ett blyförbud, anser FSJ att staten, för att ersätta vapenägarens förlust, bör lösa in vapnet med rimlig ersättning. Staten bör även lösa in den privat ägda blyammunition som blir obrukbar efter att förordningen den 16 februari trätt i kraft.
 • Godkänd ammunition måste finnas i hela landet, till överkomliga priser. Ansvaret för detta åligger såväl marknaden, som (under en övergångsperiod) statsmakten. FSJ menar att detta senare är befogat, med tanke på den korta tiden fram till förbudet i februari 2023.
 • Om förbudet mot blyammunition införs forcerat, kommer det att få ödesdigra konsekvenser för det övnings-/träningsskytte som är helt nödvändigt för att jägarna ska träna med den nya ammunitionen och därmed minimera risken för skadskjutningar. Därför måste övningsskyttet också underlättas på flera olika sätt (se nedan). För lite övningsskytte kommer tyvärr medföra ökad skadeskjutning.

Utan skjutbanor blir det i praktiken inget träningsskytte. Samhället måste därför erkänna jakten som en samhällsresurs och aktivt stödja etableringen av skjutbanor. På denna punkt är det viktigt att miljö- och bullerproblematiken löses och anpassas, så att vi i förlängningen får fler skjutbanor. I dagsläget stängs skjutbanor av orimligt hårda miljökrav. Det är mycket svårt att etablera nya banor. Den utvecklingen måste ändras.

 • FSJ anser att samhället och myndigheterna aktivt måste arbeta för en etablering av fler skjutbanor för övningsskytte. Onödigt krångliga eller orimliga miljö- och bullerkrav inte får vara ett hinder för sådana etableringar.
Dela på FacebookShare on facebook
Facebook